تربیت سگ و آموزش های لازم قسمت دو

تربیت سگ و آموزش های لازم قسمت دو
یکی از مهم ترین بخش های نگهداری از سگ، تربیت و آموزش صحیح به این حیوان است. ما در این مطلب 7نکته کلیدی برای تربیت سگ خود را به شما آموزش می دهیم.

در این مطلب به ادامه ی مطلب قبلی یعنی تربیت سگ و آموزش های لازم(1) می پردازیم، پس تا آخر این مطلب همراه ما باشید.

7 درس مهم برای تربیت کردن سگ: 

   

درس اول برای تربیت سگ: بنشین

 این درس بسیار مهم و درعین حال ساده و تعلیم آن ساده است. تعلیم نشستن باید در رگ و خون سگ رواج پیدا کند. یاد گرفتن این درس از جهت حفظ جان حیوان در خیابان و راه های رفت و آمد اتومبیل ها بسیار مهم و ضروری است.

طریقه تعلیم:

 اول سگ را در طرف چپ خود قرار می دهید و زنجیرگردن او را را با دست راست می گیرید طوری که سگ بایستی درموقع تعلیم تمام دروس درطرف چپ مربی واقع گردد این یک روش قدیمی است که مربیان اولیه مخصوصا تربیت کنندگان سگ های پلیس، توصیه و ترویج نموده اند به این طریق که سگ پاسبان را همیشه طرف چپ و با دست چپ هدایت می کردند و دست راست را برای گرفتن اسلحه آزاد می گذارند و از آن موقع سمت چپ طرفی است که بایستی سگ درآن سمت قرار بگیرد.
برای اینکه ازاین سنت پیروی کنیم طرف چپ را برای آموزش سگ انتخاب می کنیم. زنجیرقلاده را طوری در دست راست بگیرید که درمواقع لزوم بتوانید با کشیدن آن سگ را تنبیه کنید سپس با دست چپ خود بطور ملایم کمر حیوان را اندکی بطرف پایین بفشارید و در همان موقع کاملا آشکار و واضح و با صدای آمرانه و بلند بگوئید بشین و نام حیوان را بلافاصله او را تشویق کنید و به این شکل حیوان می فهمد که درس را صحیح انجام داده که مورد تشویق قرارگرفته است.
اگر سگ به عوض اینکه روی پاهایش بنشیند روی زمین دراز کشید نباید دیگر با دست فشارداد بلکه بایستی با کمک انگشتان پنجه های حیوان را مانند چنگال روی زمین قراردهید به این شکل

 به این طریق نشستن روی پاها را به او آموزش دهید. بعد از اینکه سگ با این درس کمی آشنا شد به تدریج تمام وسایل آموزشی این درس ازقبیل کشیدن زنجیر و یا فشار با دست به کمر حیوان ترسناک می شود و بعد ازتمرین های مکرر ملاحظه می شود که حیوان به محض شنیدن کلمه بشین بدون لمس کردن مربی خود بخود درجایش می نشنید.

بایستی بدانید که ازفحش دادن و تنبیه کردن و خشونت درموقع تعلیم کاملا بپرهیزید با حوصله و بردباری ونوازش هم می توانید تعلیم را کاملا صحیح انجام بدهید.

دومین درس از تربیت سگ: همگام، همقدم:

 برای آموزش این درس سگ را باید به طریق سابق در طرف چپ قرارداد و آموزش را شروع نمود. محل آموزش این درس باید درکنار دیوار یا نرده و امثال آن باشد. زنجیرسگ را که قبلا زنجیر و قلاده شده است بایستی با دست راست محکم بگیرید و با دست چپ سگ را به راه رفتن هدایت کرد.
سگ باید درطرف راست خود مربی و طرف چپ خود دیوار را ببیند به طوری که حیوان ما بین مربی و دیواربا فاصله نسبتا کم باشد(دیوار و یا نرده باغ مانع از آن می شود که حیوان به طرف دیگری منحرف گردد) و در این حالت و موقعیت سگ باید طوری قرارگیرد که فقط سر و گردنش جلوتر از مربی واقع شود.
اگر در موقع آموزش راه رفتن و حتی توقف حیوان جلوتر و یا عقب تر ازحالت ذکر شده واقع گردید میتوان به وسیله کشیدن زنجیره قلاده حرکت و یا توقف مکان حیوان را تنظیم نمود و چون موقعی این درس بطور صحیح انجام می شود که حیوان فقط سر و گردنش جلوتر از مربی واقع باشد لذا بایستی فوق العاده دقت نمود که جلو و عقبتر ازحالت ذکر شده نرود.
اکنون که سگ به این حالت قرارگرفت باید شروع به قدم برداشتن نمود و برای اینکه حیوان فرمان این درس را بخوبی درک کند باید شروع حرکت همیشه با پای چپ وگفتن کلمه بریم یا قدم رو و امثال آن آغاز شود.
نکته ای که همیشه باید به آن توجه کنید این است که به هیچ وجه نباید از زنجیر قلاده برای تنبیه و ترساندن حیوان استفاده شود و هرموقع که لازم بود به وسیله کشیدن زنجیرحالت قدم و یا توقف سگ را به طریق ذکر شده تنظیم کنید. بایستی خیلی با ملایمت و احتیاط زنجیر را بکشید و این کار را انجام دهید و ازمحکم کشیدن زنجیر به منظور تنیبه حیوان پرهیز کنید.
هرموقع که زنجیر را به شرح ذکر شده برای تنظیم حالت و قدم سگ می کشید باید با صدای بلند بگوئید: قدم ؟ قدم
این درس را حیوان باید آنقدری تمرین کنید که هرموقع مربی و یا صاحبش پای چپش را جلو بگذارد و بگوید قدم رو او هم بدون توقف همراه با صاحبش به راه رفتن به طرز قدم مبادرت نماید و هرموقع که زنجیر کشیده شد وگفته شد بشین و یا بایست فورا اطاعت نماید.
تمرین این درس باید بقدری ادامه پیدا کند که سگ بفرمان قدم رو بدون مکث شروع به رفتن نموده و به محض شنیدن فرمان بایست ازحرکت بازایستد و چنانچه ازعهده انجام این درس بخوبی برآمد بایستی تمرین را مدتی درمحل آزاد وبدون مانع انجام داد و سپس به تدریج مدتی هم بدون قلاده با او تمرین کنید. نوازش بعد از انجام هرفرمان فراموش نشود.

 

درس سوم برای تربیت سگ: بیا

 برای یاد گرفتن این آموزش از همان زمان تولد و شیرخوارگی در سگان استعداد کافی موجود است و از همان زمان که سگ هردفعه به میل خود به طرف شخص می آید باید گفت: بیا. بیا و هنگامی که نزدیک آمد خیلی بیشتر از معمول او را باید نوازش نمود.
این بهترین و طبیعی ترین طریق تعلیم این درس و آمدن سگ نزد صاحبش است، چنانچه ازهمان زمان شیرخوارگی و تولگی که هنوز موقع تربیت سگ نرسیده است به این ترتیب عمل شود سگ کاملا طبیعی به این کارعادت نموده است.

طریقه تعلیم:

 ابتدا سگ را زنجیرقلاده نموده (مخصوصا دراین موقع بایستی از بند بلند 15 تا 20 متری که قبلا شرح آن داده شده است بجای زنجیراستفاده گردد). سپس باید سگ را تا فاصله ای درحدود طول بند قلاده از مربی دورنمود و باید با صدای بلند گفت: بیا و اسم او را صدا کنید (بیا فیدل!)
اگر در این موقع حیوان توجهی به فرمان نکرد باید اندکی بند قلاده را تکان داد و آهسته بطرف خودتان بکشید. اگر سگ فرمان را خوب اجرا کرد باید فورا او را نوازش کنید و اگر در اجرای فرمان مکث کرد بایستی به وسیله بند قلاده او را آهسته بطرف خود هدایت نمود (ولی نباید حیوان را با زورکشید) و درهمین موقع بایست با دست راست او را به آمدن اشاره و ترغیب نمود. فراموش نشود که درموقع ادای فرمان نام حیوان بلافاصله بعد ازکلمه فرمان گفته شود مثلا: بیا فیدل!
در موقع تمرین این درس هیچ وقت نباید به طرف حیوان بروید زیرا در این صورت سگ تصور می کند که تمرین تمام شده و کار را درست انجام داده است و اکثرا نتیجه مطلوب حاصل نمی گردد. موقعی که این درس با کمک بند قلاده انجام شد و شاگرد باهوش کمی فرا گرفت مدتی هم تمرین باید بدون بند قلاده اجرا کنید و چنانچه در این موقع درانجام فرمان تاخیر و یا لجاجتی نمود بایستی زنجیر را بطرفی پرت کرد و به حالت قهر چند قدمی ازاو دور شد.
سپس مجدد با حوصله بیشتری تمرین را تکرارمی کنیم تا اینکه این درس را بخوبی بیاموزد.

 

چهارمین درس آموزش و تربیت سگ:جلوگیری از پریدن حیوان برای ابراز علاقه

 سگها اغلب برای ابراز علاقه عادت دارند که به سروکله صاحب خود بپرند. مخصوصا موقعی که اگر چند ساعت صاحب خود را ندیده باشند دراین موقع با این کار خود می خواهند ابراز محبت بیشتری نموده باشند درست مانند آن است که انسان وقتی رفیق خود را مدتی ندیده است چطور با دست به شانه اش می زند. این حیوان هم با پریدن به شانه ها و سروکله صاحبش خوشحالی خود را از دیدن او ابراز می دارد غافل از اینکه با پنجه های آلوده و کثیفش لباس صاحب خود را کثیف وآلوده می نماید. برای جلوگیری باید این عادت را از حیوان دور کرد.

طریقه تعلیم:

طریقه اول: موقعی که سگهای تقریبا بزرگ کاملا دوستانه به سروکله صاحب می پرند و احیانا صورت انسان را می لیسند بایستی در یک جا ایستاد و با کمال دقت و احتیاط سگ را به روی دوپای عقبش برگرداند و به موازات این عمل باید با صدای محکم گفت : اه اه و با کمال احتیاط با کف دست او را از این کار منع نمود.
حیوان تقصیری ندارد که نمیفهمد ناخن پنجه هایش تا چه حد لباس انسان را کثیف و او را ناراحت می کند.
با تمرین این درس کم کم احساس خواهد نمود که پرش او به سروکله صاحبش مورد پسند نیست و کم کم این عادت را ترک خواهد کرد.
طریقه دوم: موقعی که حیوان می خواهد بر روی شما بپرد در حالتی که زانوی پای راست را در مقابل او به منظور از اینکه نپر خم می نمائید با کف دست او را از این عمل بازدارید و با صدای محکم بگوئید : اه اه.

طریقه سوم: این راه را اکثرا برای سگهای کوچک به کار می برند و باید قبل از اینکه سگ مجال پرش را پیدا کند دست را بسوی او درازکرد و او را نوازش کرد به این طریق سگهای کوچک این عمل و عادت را کم کم  ترک خواهند نمود. فراموش نشود که درطریق تعلیم اول و دوم هردفعه با عمل نوازش تمرین خاتمه می پذیرد.

 

درس پنجم تربیت سگ: بخواب، درازکشیدن روی زمین و یا خوابیدن

 عمل تکمیل شده درس اول نشستن است. عمل خوابیدن و یا درازکشیدن روی زمین که با فرمان بخواب بوسیله حیوان اجرا و انجام می گردد اغلب بسیار ارزشمند واقع خواهد شد دانستن این هنر درخانه زیاد استفاده نخواهد شد زیرا درمنزل همان تعلیم نشستن برای او کافی است که با عمل بخواب یا همانجا بمان تکمیل می شود.
سگی که اطاعت از این دستور را بخوبی بیاموزد خیلی زیاد اتفاق می افتد که اگرصاحبش او را از این حالت آزاد نکند ساعتها بدون حرکت به حالت درازکش درجای خود می ماند. بیشتر کسانی که سگهای تربیت شده دارند و این هنر را بخوبی آموخته اند حکایاتی از این قبیل برای سگ خود تعریف می کنند و از انجام این هنر سگ خود احساس غرور می نمایند.

طریقه تعلیم:

ابتدا زنجیرقلاده را زیرپای خود قراردهید بطوری که بتوانید درموقع لزوم زنجیر را بالا و پایین کشید سپس با یک دست خود زنجیر را آهسته بکشید و با کف دست دیگرحیوان را به طرف زمین (حالت خوابیدن) خم نمائید و در این موقع کاملا واضح با صدایی محکم بگوئید: بخواب 000 بخواب.
وقتی حیوان خوابید او را در همین حالت نوازش کنید و اگرحیوان سرکشی کرد بایستی او را قدری آهسته به طرف زمین فشاردهید و پنجه های جلویش را بطرف خود درازکنید به این شکل

 

 و به همین قرار بایستی این تمرین را باز هم اجرا نمائید. و اما عمل سرجابمان و یا همانجا بمان همان عمل تکمیلی بخواب است.

این درس اگر مسئولیت حراست و پاسبانی وسیله ای را که بوی صاحبش را بدهد به او واگذارکنید تعلیم را بهتر و زودتر
یاد میگیرد زیرا ذوق و حس مسئولیت پذیری  و خوشحالی که از این کار آمده با او دست می دهد و جزء غرایز ذاتی این حیوان می باشد تحریک گشته و به انجام این تمرین به نحو بهتری ترغیب می شود.

برای مثال هنگامی که برای خرید به فروشگاهی یا بانک و یا... مراجعه می کنید و دراین موقعیت می توانید سگ خود را به داخل محوطه بیرونی ببرید و او بایستی بیرون در منتظر بماند ابتدا یک دستکش کهنه و یا یکی از وسایل خود را درمقابل حیوان بگذارید و آهسته آهسته عقب عقب از او دورشوید و در همین حالت فرمان بخواب یا ازجایت تکان نخور را تکرار کنید. البته این تمرین را ابتدا با زنجیرقلاده اجرا نمائید اگرحیوان خواست همراه بیاید با گفتن کلمه اه و پرتاب او را متوجه عمل ناپسندش نمائید.

در این تمرین هیچ وقت نباید او را از فاصله دور صدا کرد بلکه بایستی همیشه ازهرکجا هستید نزد او بروید و او را همراه ببرید. سگ نبایستی به هیچ وجه جرات کند ازمقابل وسیله ای که مسئولیت حراست آن به او واگذارشده است دورشود.

تمرین این درس که بسیارمهم و قابل دقت است بایستی مرتب و درابتدا با زنجیرو قلاده و فاصله کم انجام دهید تا اینکه به تدریج بتوانید با فاصله زیادتر و بدون زنجیروبند قلاده و مدت بیشترتمرین نمائید. فراموش نکنید بعد از هرتمرین آن را نوازش و تشویق کنید و بعد کلمه فرمان نام حیوان را بگویید(بخواب فیدل!) 

ششمین درس تربیت سگ: ول کن یا بده

 ازهمان روز اول بایستی سگ عادت بکند به اینکه صاحبش همیشه حق دارد هرچیزی که بخواهد را از مقابل او بردارد. اگر این حقیقت را از ابتدای تولگی درک نمود تعلیم این درس کار آسانی خواهد بود و آن بایستی دستور (بده و یا ول کن) را بدون چون و چرا و قید و شرط اطاعت اجرا نماید.
همیشه اتفاق می افتد که صاحب ناچار می شود ضرورتا وسیله ای را از مقابل سگ و حتی سگان بزرگ دورکند و حتی ازدهان آن خارج کند مثلا موقعی که حیوان طعمه ویا شیئی مشکوک و مسمومی را به دندان گرفته باشد.

طریقه عمل:

 بگذارید حیوان شیئی را برای شما بیاورد آن وقت با دست راست برای گرفتن آن وسیله بطرف حیوان درازکنید و با آهنگی محکم بگوئید: بده 000 بده یا ول کن. و این فرمان را خشن ترو با کوبیدن پا بر زمین ادا کنید و اگرحیوان در دادن وسیله مورد نظر سرسختی کرد فرمان را به طریق ذکر شده تکرارکنید و وسیله را ازدهانش بگیرید.
اگر بازهم در دادن وسیه سرسختی کرد آن وقت با دست چپ قلاده اش را بگیرید و با دست راست دهانش را بازکنید ( به این طریق که ازبالا پوزه اش را بگیرید وبا انگشت لبش را به طرف دندانهایش فشاردهید) و شیئی را ازدهان خارج کنید. این تمرین را باید آنقدرادامه دهید تا بخوبی و بدون وقفه انجام و اجراء نماید.

 

درس هفتم تعلیم و تربیت سگ: گرفتن طعمه ازدست دیگران

 اینکه سگ بایستی از خوردن طعمه ازدست دیگران اجتناب نماید مهمترین تعلیم و تربیتی است که بایستی یک سگ مخصوصا سگ پاسبان و بیاموزد زیرا اغلب اتفاق می افتد اشخاصی که با مال و جان شخصی سوء قصد دارند قبلا سعی می کنند به وسائل ممکن کلیه موانع موجود را از سر راه خود بردارند و مهمترین آن موانع سگهای مستحفظ و پاسبان میباشند.
متاسفانه ذوق و میل بدون اراده برای بلعیدن و خوردن غذا همیشه و در هرحال در سگان می باشد مخصوصا زمانی که بوی مطبوعی بینی تیز این حیوان را نوازش دهد این میل طبیعی و غریزه اغلب باعث مرگ سگان حتی سگهائی که خوب هم تربیت شده باشند شده است و چون خیلی نادر است که سگی ازخوردن غذا و طعمه صرف نظر کند لذا به این مناسبت بایستی حتی با زحمت و مشقت پشتکار زیاده ازحد و خسته کننده سگ را علیرغم این میل باطنی بخوبی تربیت نموده و سگ را عادت داد که غیر از طرف خود و دست صاحبش به هیچ عنوان و تحت هرشرایطی طعمه ای نخورد.

..
ارسال نظر
به انگلیسی وارد شود
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد